KLUBBHÅNDBOK

Styret i IL Norodd har utarbeidet en klubbhåndbok. Formålet var å få nedskrivne rutiner og arbeidsoppgaver slik at det blir lettere å overta for nye verv, og lettere å finne informasjon om lagarbeide. Klubbhåndboka skal være et levende arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i klubben vår.

 

Den 20.11.2018  er underforstående retningslinjer vedtatt.  De er vedtatt for at det skal være et trygt, godt og trivelig treningsmiljø for alle som deltar i idrett i regi av IL Norodd.

Retningslinjer

Retningslinjer for reiseleder

Vedtatt av styret i IL Norodd  20.11. 2018

 

Alle som representerer klubben må opptre i tråd med det klubben skal stå for. Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vårklubb er representert.

Foruten det sportslige, er det et mål for alle  turer i klubbens regi at alle utøvere kommer hjem meden positiv totalopplevelse.  Reiselederne  kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar,  en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder,  bør  hun / han dekkes opp med støtte  på oppgaver som er utenomsportslige.

 

  1. På alle reiser i  regi av klubben, bør det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Styret bestemmer i samarbeid trenere hvem som skal  være reiseleder på reiser til stevner, treningsleirer og konkurranser. Om det settes opp flere reiseledere blir disse enig seg mellom om eventuell  fordeling av arbeidsoppgaver.
  2. Alle barn under 11 år bør ha følge av foresatte  dersom reisen innebærer overnatting. Det kan settes avtaler med annen foresatt  om å overta dette ansvaret. Dette skal være skriftlig inngått på forhånd.
  3. Alle foreldre som deltar på reisen skal bistå reiseledere .
  4. Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår  etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne.
  5. Reiseleder rapporterer til styreleder i følgendesaker: Overgrepssaker, Ulykke med personskader. Dødsfall blant klubbens medlemmer. Økonomisk utroskap. Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige.
  6. Reiseledere påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis.
  7. Reiseledere påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp av noen eldre.
  8. Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal sove ,sanitærforhold og hvor man kan spise. Dette  gis det beskjed om.
  9. Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til stevnetider. Reiseleder legger best mulig til rette for måltider ut fra hvilken informasjon som er gitt på forhånd og de kjøkkenmuligheter som er tilgjengelig.
  10. For enkelte turer bør  tørrmat, saft , engangskopper, bananer, rosiner etc. kjøpes inn på forhånd. Dette er reiseleders ansvar.